Ngaji Kitab: Mengkaji Keistimewaan Kitab Bulughul Maram

Aswaja News-Kitab Bulugh al-Maram min Adillaati al-Ahkam ialah karya Imam Abul Fadhl Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalany, merupakan kitab yang sangat masyhur di kalangan umat islam. Kitab ini seringkali dijadikan rujukan dalam mempelajari hadits dikalangan pelajar ataupun mahasiswa, di kalangan pesantren-pesantren khususnya pesantren salafiyah kitab ini tentunyasalah satu kitab yang kondang untuk digunakan sebagai rujukan belajar para santri.

Kitab Bulugh al-Maram ini berisi kumpulan hadis hukum yang disusun secara sistemais berdasarkan bab-bab fiqih dan dsertai penjelasan singkat tentang status hadits dilihat dari sisi sanad dan matannya. Jika dibandingkan dengan kitab-kitab hadits yang lain, kitab bulughul maram tergolong kitab hadits yang ringkas. meskipun ringkas, kitab ini mengandung pokok-pokok hukum yang jelas, sehingga sering dijadikan rujukan ynag esensial oleh para ulama’ di zaman ini. berikut keistimewaan kitab Bulughul Maram:

  1. Kitab Bulughul Marom menyajikan hadits-hadits Nabi yang penting dalam bentuk ringkas tanpa pengulangan.
  2. Ibnu Hajar mengurutkan bab dan hadits sesuai dengan kajian fikih untuk memudahkan para pembaca.
  3. Ibnu Hajar melengkapi kitab tersebut dengan kumpulan hadits adab. Dengan tujuan agar para pembaca dapat mengambil manfaat tidak hanya dari sisi hukum Islam tapi juga akhlak.

Oleh karena itu, sungguh wajar jika kitab ini sangat populer di kalangan penuntut ilmu, baik untuk mempelajari ilmu hadis maupun penuntut ilmu yang mendalami mazhahib fikih Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali, dan lain-lain.

Kitab karangan Ibnu Hajar al-Asqalany ini merupakan salah satu kitab kumpulan hadis hukum yang menyeluruh. Hadis-hadis yang tertulis di dalamnya, merupakan nukilan dari hadis-hadis hukum yang telah dihimpun oleh para ulama’ hadis, seperti: al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasai, Ibnu Majah, Malik, Syafii, Ahmad Bin Hambal, al-Hakim, dan Ibnu Hibban. (Daf)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *