Aswaja News

Aswaja News merupakan portal media online yang menyebarkan informasi terkini, berita yang akurat, berimbang dan menyejukkan sebagai bentuk pengejawantahan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin.